تبلیغات

دانلود آهنگ جدید 94


 • حتی خوبترین آدمها هم صبرشان حدی دارد.
 • زندگی به من آموخت كه هیچ چیز ازهیچ كس بعید نیست.
 • بعضی ها آنقدر به دیگران وفادارند كه به خودشان خیانت میكنند..
 • متنفرم از روزهایی كه خودم هم نمیدانم دردم چیست..
 • باور كن تا آخر خط می رفتم اگر سر راهم نقطه نمی گذاشتی..
 • گاهی اشتباهاتمان در زندگی این است كه به برخی آدمها جایگاهی می بخشیم كه هرگز لیاقت آن را ندارند..!
 • یادمان باشید برای كسی كه قادر به كمك كردنش نیستیم، دعا كنیم.
 • مردم دقیقا به همان صورتی با شما رفتار میكنند كه خودتان به آنها اجازه میدهید.
 • احترام برای كسانی است كه لایقش هستند، نه طالبش.
 • با دیگران آن طور رفتار كن كه توقع داری با تو رفتار كنند.
 • برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود هیچ راهی دور نیست.
 • آدم ها از آن چیزی كه از نزدیك می بینید دورترند !